Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

Підготовка фахівців фізичного виховання здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти, на денній та заочній формах навчання.

Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у Київському університеті імені Бориса Грінченка на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту, кафедрі фізичного виховання і педагогіки спорту ґрунтується на положеннях Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» (2014), Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) (1993), Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (1994) (зі змінами, внесеними 19.05.2015), Указу Президента України «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1505/2005 від 21.10.2005), Національної доктрини розвитку освіти (2002), Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» (2011), галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№344, 2013), Концепцiї розвитку неперервної педагогiчної освiти України (2013 р.).

Обсяг освiтньої програми бакалавра – 180-240 кредитiв (залежно вiд напряму пiдготовки), магiстра – 90-120 кредитiв (залежно вiд спецiальностi). Тривалiсть навчання за освiтньою програмою бакалавра становить: 2 роки 10 мiсяцiв – при 180 кредитах; 3 роки 10 мiсяцiв – при 240 кредитах.

Тривалiсть освiтньо-професiйної та освiтньо-наукової програм магiстра при 120 кредитах становить 1 рiк 10 мiсяцiв, а освiтньо-професiйної при 90 кредитах – 1 рiк 6 мiсяцiв.

Навчальний план підготовки фахівців фізичного виховання складається з таких роздiлiв:

  • обов’язкова частина, що охоплює: обов’язковi навчальнi дисциплiни (включно з курсовими роботами, проектами); практику; атестацiю;
  • вибiркова частина, до якої входять: навчальнi дисциплiни, практики, форми атестацiї (у разi отримання додаткової спецiалiзацiї (спецiальностi)); вибiрковi навчальнi дисциплiни та/або блоки вибiркових навчальних дисциплiн.

Обов’язковi навчальнi дисциплiни мають бути спрямованi на формування загальних i фахових компетентностей.

Професiйна пiдготовка фахiвцiв фiзичного виховання у Київському унiверситетi iменi Бориса Грiнченка забезпечує формування здоров’язбережувальної компетентностi фахiвцiв фiзичного виховання та пiдготовку конкурентоспроможного, затребуваного на ринку працi фахiвця. 

 


ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

перший (бакалаврський) рівень

Легка атлетика і методика її викладання (017 Фізична культура і спорт)
Вступ до спеціальності (017 Фізична культура і спорт)

Спортивне орієнтування (6.010201 Фізичне виховання)
Спортивні ігри і методика їх викладання (гандбол і методика його викладання (6.010201 Фізичне виховання)
Методика туристичної роботи (6.010201 Фізичне виховання)
Оздоровча хотьба, біг (017 Фізична культура і спорт, 2 курс)
Оздоровча хотьба, біг (6.010201 Фізичне виховання, 3 курс)
Оздоровча хотьба, біг (6.010201 Фізичне виховання, 4 курс)
Професійна діяльність у сфері фізичного виховання (6.010201 Фізичне виховання)
Стройова та вогнева підготовка (6.010201 Фізичне виховання)
Тактична підготовка (6.010201 Фізичне виховання)
Збройні сили України на захисті Вітчизни (017 Фізична культура і спорт)
Міжнародне гуманітарне право (6.010201 Фізичне виховання)
Адаптивне фізичне виховання (6.010203 Здоров'я людини)
Адаптивне фізичне виховання (6.010201 Фізичне виховання)
Біомеханіка (6.010203 Здоров'я людини)
Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії) (017 Фізична культура і спорт)
Оздоровчі види єдиноборст (017 Фізична культура і спорт)
Оздоровчі заняття на воді (227 Фізична реабілітація (здоров'я людини)
Плавання і методика його викладання (017 Фізична культура і спорт)
Реабілітаційний та екологічний туризм (227 Фізична реабілітація)
Я-студент (017 Фізична культура і спорт)
Я-студент (6.010201 Фізичне виховання)
Рекреаційні ігри (6.010201 Фізичне виховання)
 
 
 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Навчально-методична робота