Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Навчально-методична робота

Навчально-методична робота

Підготовка фахівців фізичного виховання здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти, на денній та заочній формах навчання.

Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у Київському університеті імені Бориса Грінченка на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту, кафедрі фізичного виховання і педагогіки спорту ґрунтується на положеннях Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» (2014), Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) (1993), Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (1994) (зі змінами, внесеними 19.05.2015), Указу Президента України «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1505/2005 від 21.10.2005), Національної доктрини розвитку освіти (2002), Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» (2011), галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№344, 2013), Концепцiї розвитку неперервної педагогiчної освiти України (2013 р.).

Тривалiсть навчання за освiтньою програмою бакалавра становить: 1 рік 10 мiсяцiв – при 180 кредитах; 3 роки 10 мiсяцiв – при 240 кредитах.Тривалiсть освiтньо-професiйної програми магiстра – 1 рiк 4 мiсяцi.


Навчальний план підготовки фахівців фізичного виховання складається з таких роздiлiв:

  • обов’язкова частина, що охоплює: обов’язковi навчальнi дисциплiни (включно з курсовими роботами, проектами); практику; атестацiю;
  • вибiркова частина, до якої входять: навчальнi дисциплiни, практики, форми атестацiї (у разi отримання додаткової спецiалiзацiї (спецiальностi)); вибiрковi навчальнi дисциплiни та/або блоки вибiркових навчальних дисциплiн.

Обов’язковi навчальнi дисциплiни спрямованi на формування загальних i фахових компетентностей.

Професiйна пiдготовка фахiвцiв фiзичного виховання у Київському унiверситетi iменi Бориса Грiнченка забезпечує формування здоров’язбережувальної компетентностi фахiвцiв фiзичного виховання та пiдготовку конкурентоспроможного, затребуваного на ринку працi фахiвця. 

 


ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

перший (бакалаврський) рівень

Вступ до спеціальності

Гігієна фізичного виховання
Історія спорту

Історія фізичної культури

Кінезіологія (біомеханіка з елементами динамічної анатомії)

Теорія і методика викладання дисципліни "Захист Вітчизни"

Системи військової підготовки інших країн світу

Легка атлетика

Методика викладання спортивних дисциплін: Силові види спорту та методика їх викладання

Міжнародне та вітчизняне гуманітарне право

Основи масажу

Плавання і методика його викладання

Методика викладання спортивних дисциплін: Плавання і методика його викладання
Професійна майстерність фахівця з фізичної культури

Фізичне виховання ("Секція баскетбол")

Спортивна морфологія
Спортивні ігри і методика їх викладання

Туристичний похід

Теорія і методика фізичного виховання (2 курс)

Теорія і методика фізичного виховання (3 курс)

Теорія і методика фізичного виховання (4 курс)

 
Тематика магістерських робіт


Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Навчально-методична робота