Контакти

(044) 428-34-32

kfvps.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Ясько Лілія Володимирівна

Навчально-методична робота

Підготовка фахівців фізичного виховання здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти, на денній та заочній формах навчання.

Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у Київському університеті імені Бориса Грінченка на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту, кафедрі фізичного виховання і педагогіки спорту ґрунтується на положеннях Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» (2014), Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) (1993), Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (1994) (зі змінами, внесеними 19.05.2015), Указу Президента України «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1505/2005 від 21.10.2005), Національної доктрини розвитку освіти (2002), Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» (2011), галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№344, 2013), Концепцiї розвитку неперервної педагогiчної освiти України (2013 р.).

Тривалiсть навчання за освiтньою програмою бакалавра становить: 1 рік 10 мiсяцiв – при 180 кредитах; 3 роки 10 мiсяцiв – при 240 кредитах.Тривалiсть освiтньо-професiйної програми магiстра – 1 рiк 4 мiсяцi.


Навчальний план підготовки фахівців фізичного виховання складається з таких роздiлiв:

  • обов’язкова частина, що охоплює: обов’язковi навчальнi дисциплiни (включно з курсовими роботами, проектами); практику; атестацiю;
  • вибiркова частина, до якої входять: навчальнi дисциплiни, практики, форми атестацiї (у разi отримання додаткової спецiалiзацiї (спецiальностi)); вибiрковi навчальнi дисциплiни та/або блоки вибiркових навчальних дисциплiн.

Обов’язковi навчальнi дисциплiни спрямованi на формування загальних i фахових компетентностей.

Професiйна пiдготовка фахiвцiв фiзичного виховання у Київському унiверситетi iменi Бориса Грiнченка забезпечує формування здоров’язбережувальної компетентностi фахiвцiв фiзичного виховання та пiдготовку конкурентоспроможного, затребуваного на ринку працi фахiвця. ТИМЧАСОВІ ВИМОГИ до кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (на період воєнного стану в Україні)