Навчально-методична робота

Підготовка фахівців фізичного виховання здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти, на денній та заочній формах навчання.

Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у Київському університеті імені Бориса Грінченка на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту, кафедрі фізичного виховання і педагогіки спорту ґрунтується на положеннях Конституції України, Закону України «Про вищу освіту» (2014), Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття) (1993), Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (1994) (зі змінами, внесеними 19.05.2015), Указу Президента України «Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту» (зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 1505/2005 від 21.10.2005), Національної доктрини розвитку освіти (2002), Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» (2011), галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (№344, 2013), Концепцiї розвитку неперервної педагогiчної освiти України (2013 р.).

Тривалiсть навчання за освiтньою програмою бакалавра становить: 1 рік 10 мiсяцiв – при 180 кредитах; 3 роки 10 мiсяцiв – при 240 кредитах.Тривалiсть освiтньо-професiйної програми магiстра – 1 рiк 4 мiсяцi.


Навчальний план підготовки фахівців фізичного виховання складається з таких роздiлiв:

  • обов’язкова частина, що охоплює: обов’язковi навчальнi дисциплiни (включно з курсовими роботами, проектами); практику; атестацiю;
  • вибiркова частина, до якої входять: навчальнi дисциплiни, практики, форми атестацiї (у разi отримання додаткової спецiалiзацiї (спецiальностi)); вибiрковi навчальнi дисциплiни та/або блоки вибiркових навчальних дисциплiн.

Обов’язковi навчальнi дисциплiни спрямованi на формування загальних i фахових компетентностей.

Професiйна пiдготовка фахiвцiв фiзичного виховання у Київському унiверситетi iменi Бориса Грiнченка забезпечує формування здоров’язбережувальної компетентностi фахiвцiв фiзичного виховання та пiдготовку конкурентоспроможного, затребуваного на ринку працi фахiвця.