Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Вимоги до наукових робіт

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з  природничих, технічних та гуманітарних наук

 

3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та  гуманітарних  наук, які є пошуковими за своїм характером, впроваджені  у виробництво або застосовані у навчальному процесі, що не мають відзнак НАН України та органів державної влади.

3.2. Наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на  Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25%  наукового матеріалу з попередньої роботи.

3.3. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: текст друкується шрифтом  Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4; обсяг зброшурованої роботи не повинен  перевищувати 30 сторінок без урахування  додатків; робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та анотацію, у  якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та  загальну характеристику роботи; до наукової роботи додаються копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності); креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

3.4. Макети, натурні зразки на Конкурс не подаються.

3.5. Наукові роботи виконуються українською мовою.

3.6. В наукових роботах, що подаються на другий тур, прізвища, ініціали автора  (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються  шифром (шифр  –  не більше двох слів).

В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про  автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 1).

3.7. Якщо наукову роботу подано на другий тур з порушенням вимог цього розділу,  галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії (із зазначенням причини).