Навчально-методична робота

Програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з фізичної терапії, ерготерапії передбачає вивчення циклів гуманітарних дисциплін, дисциплін медичного, біологічного та реабілітаційного профілю упродовж I-ІV курсів.

Навчальна діяльність реалізується у процесі викладання навчальних дисциплін: нормальна анатомія людини, нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія, патологічна анатомія та фізіологія (за професійним спрямуванням), основи медичних знань, біохімія рухової активності, діяльність реабілітаційних закладів (організація, гігієна, медичне право та деонтологія, внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним спрямуванням), біомеханіка та клінічна кінезіологія, методи дослідження у фізичній терапії, інструментальні методи функціональної діагностики та лікування, фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів, травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням), неврологія та нейрохірургія (за професійним спрямуванням), лікувальний масаж, фізична терапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, фізична терапія при  захворюваннях і травмах нервової системи, основи ерготерапії та ін. Значна частина програми першого (бакалаврського) освітнього рівня передбачає проходження практики. 

Програма другого (магістерського) рівня вищої освіти з фізичної терапії реалізується викладанням навчальних дисциплін: фізична терапія при травмах, політравмах і захворюваннях опорно-рухового апарату, основи геронтології та фізична терапія в геріатрії, основи педіатрії та акушерства, фізична терапія в педіатрії, методологія наукових досліджень з методами обстеження у фізичній терапії, менеджмент роботи мультидисциплінарної реабілітаційної команди, професійно-орієнтована іноземна мова та ін.

На основі навчального плану професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено робочі навчальні програми з усіх дисциплін, розроблено плани практичних і лабораторних занять з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, тематику курсових робіт.

З метою вдосконалення навчального процесу викладачами розроблено низку навчальних та методичних посібників, створено електронні навчальні курси, методичні вказівки, пакети контрольних робіт та комп’ютерних тестів для комплексної перевірки рівня знань.

На даний час продовжується робота над створенням нових матеріалів, електронних навчальних курсів, розширенням бази клінічних практик.