Звіт про виконання наукової теми «Критерії оцінки функціонального стану та ефективності фізичної терапії осіб із хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем (на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров

27 квітня 2023 року на засіданні Вченої ради Університету Грінченка затверджено звіт про результати реалізації наукової теми «Критерії оцінки функціонального стану та ефективності фізичної терапії осіб із хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем (на основі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я)» (реєстраційний номер 0118U001228; термін виконання: 2018 – 2023 рр.; керівник теми: В.М. Савченко, доктор медичних наук, професор.

Результати дослідження представила завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії, доктор медичних наук, професор Валентин Савченко.

У ході проведеного дослідження командою науково-педагогічних працівників (Савченко В.М., Харченко Г.Д., Омері І.Д., Керестей В.В., Тимчик О.В., Неведомська Є.О., Буряк О.Ю., Погребняк Ю.М., Яценко С.П.) та здобувачів 3-4 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри фізичної терапії та ерготерапії розроблено уніфіковану систему оцінювання стану здоров’я осіб, які потребують реабілітаційної допомоги (реабілітантів). Критеріями оцінки функціонального стану та ефективності фізичної терапії, ерготерапії осіб із хворобами і травмами опорно-рухової та нервової систем слугували домени / категорії Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ). 

Уніфікована система оцінювання стану здоров’я реабілітантів ґрунтується на використанні основного реабілітаційного набору МКФ, який широко застосовуються у практиці фахівців з реабілітації. Система оцінювання категорій реабілітаційного набору МКФ складається з:

  • опису процедури прийняття рішення про рівень порушень функцій, активності та участі, впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини за певним доменом / категорією МКФ;
  • перелік інструментів оцінювання (тестів, шкал, опитувальників) доменів/категорій МКФ;
  • україномовний опис інструментів оцінювання (тестів, шкал, опитувальників) доменів/категорій МКФ.

Уніфікована система оцінювання стану здоров’я реабілітантів припускає використання 163 категорій реабілітаційного набору МКФ. Для опису 111 категорій (68%) відібрано 49 тестів, шкал, опитувальників, а для характеристики 52 категорій (32%) розроблено власні шкали оцінювання. Зроблено власний переклад 32 тестів, шкал, опитувальників.

За період реалізації наукової теми:

  • опубліковано 20 наукових публікацій, з яких 2 проіндексовані базами Scopus / Web of Science, а 8 опубліковані у фахових виданнях України;
  • опубліковано розділ у колективній монографії (3,7 авторських аркушів);
  • видано навчально-методичний посібник «Реабілітаційний набір Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я у практиці фахівців із реабілітації» (15 авторських аркушів);
  • отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Апробація результатів дослідження здійснена на 8 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати наукового дослідження використовуються в освітньому процесі кафедр інших університетів, у практиці державних та приватних реабілітаційних закладів.

Навчально-методичний посібник "Реабілітаційний набір Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я у практиці фахівців із реабілітації» отримав схвальні відгуки та рекомендований до застосування в реабілітаційній практиці професійними громадськими об’єднаннями України: Українським товариством фізичної та реабілітаційної медицини та Всеукраїнською асоціацією фізичної медицини, реабілітації і курортології.