Контакти

(044) 428-34-32

 kfte.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

16 лютого 2021 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «16» лютого 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • Створення ради роботодавців
  • Сертифікування ЕНК
  • Стажування працівників кафедри: професора кдм.н. Іващенка С.М., професора д.п.н. Хорошухи М.Ф., старшого викладача Буряк О.Ю.
  • Обговорення готовності та затвердження робочих програм з дисциплін викладачів кафедри за двома освітніми програмами (бакалаврського та магістерського освітніх рівнів).
  • Розгляд та затвердження описів програм до вступних екзаменів 2021 року.

ВИРІШИЛИ:

1. Створити раду роботодавців. Затвердити план її роботи на 2021 рік.

2. Затвердити та рекомендувати на сертифікування ЕНК:

«Нормальна анатомія людини» для студентів 1 курсу ФТЕ денної форми навчання, автор-розробник Неведомська Є.О.

«Фізіологія рухової активності» для студентів 3 курсу ФТЕ денної форми навчання, автор-розробник Лисенко О.М.

«Основи геронтології та фізична терапія в геріатрії» для студентів 5 курсу ФТЕ денної форми навчання, автор-розробник Савченко В.М.

3. Клопотати перед деканатом факультету направити професора кафедри доктора медичних наук Іващенка С.М. на фахове стажування до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Факультету біомедичної інженерії Кафедри біобезпеки і здоров’я людини. Затвердити програму фахового стажування професора кафедри доктора медичних наук Іващенка С.М.

Клопотати перед деканатом факультету направити професора кафедри доктора педагогічних наук Хорошуху М.Ф. на фахове стажування до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Факультету біомедичної інженерії Кафедри біобезпеки і здоров’я людини. Затвердити програму фахового стажування професора кафедри доктора педагогічних наук Хорошухи М.Ф.

Клопотати перед деканатом факультету направити старшого викладача  Буряк О.Ю. на фахове стажування до НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Факультету біомедичної інженерії Кафедри біобезпеки і здоров’я людини. Затвердити програму фахового стажування старшого викладача Буряк О,Ю.

4. Затвердити робочі програми навчальних дисциплін, що викладаються у другому семестрі 2020-2021 навчального року за двома освітніми програмами (227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти); 227.00.04 Фізична терапія другого (магістерського) рівня вищої освіти).

5. Затвердити описи програм та білети до вступних екзаменів 2021 року з біології та хімії.