Вебінар «Академічна доброчесність у спортивній науці - 2021»

30 листопада 2021 року на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту вдруге був проведений вебінар «Академічна доброчесність у спортивній науці». Формат заходу передбачав презентацію основних положень системи сприяння академічній доброчесності у закладах вищої освіти, етики академічних взаємовідносин і культури учасників освітньо-наукової діяльності в університеті, обмін досвідом у впровадженні проєктів академічної доброчесності у закладах освіти.

До участі у вебінарі був запрошений Іван Назаров, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який представив аналітичну доповідь на тему «Актуальні зміни у законодавстві України в контексті академічної доброчесності».

Питання етики академічних взаємовідносин розкрив Андрій Огнистий, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, декан факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Корисну інформацію презентувала Вікторія Артюшок, кандидат економічних наук, доцент, завідувач Центру забезпечення якості вищої освіти Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, у доповіді «Академічна доброчесність як запорука якісної освіти».

До роботи вебінару долучилася Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, керівник науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника», завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, яка акцентувала увагу учасників на академічній культурі дослідника в освітньому просторі як складової національної безпеки (доповідь «Академічна культура дослідника в освітньому просторі як складова національної безпеки»).

Про основні заходи Школи академічної доброчесності Київського університету імені Бориса Грінченка розповіла координатор Школи та голова Наукового товариства нашого університету Ольга Мусіяченко, викладач циклової комісії суспільних дисциплін і правознавства Фахового коледжу «Універсум» у співавторстві із Ганною Москальчук, спів-координатором Школи академічної доброчесності Університету Грінченка (доповідь «Школа академічної доброчесності: як зробити академічну доброчесність ближчою до студента? »).

Ключові аспекти сприяння академічній доброчесності для здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка окреслила Олена Ярмолюк, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, заступниця декана з наукової роботи та менеджменту міжнародних проектів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Університету Грінченка.

Анонсовано результати Конкурсу «Я добро_чесний у освіті і науці», який був ініційований нашим факультетом. У номінації «Есе» І місце здобула робота Анастасії Котелевець, аспірантки кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Університету Грінченка, ІІ місце було віддано творчій презентації Олександра Коваленко, магістра Факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного  педагогıчного унıверситету ıменı Володимира Винниченка.

У вебінарі взяли участь понад 40 учасників – професорсько-викладацький склад, аспіранти і студенти Київського університету імені Бориса Грінченка та представники Бердянського державного педагогічного університету, Вінницького національного технічного університету, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем‘янчука, Національного авіаційного університету, Національного педагогічного університету, Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Національного університету фізичного виховання і спорту України, Національного фармацевтичного університету, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Харківської державної академії фізичної культури, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Учасники вебінару подискутували про заходи, які спрямовані на зміну корпоративної культури дослідників і впровадження форм стимулювання дотримання академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти.

Однією з ключових складових внутрішньої системи забезпечення якості у закладах вищої освіти галузі фізичної культури і спорту є система сприяння академічній доброчесності. Вона базується на корпоративних стандартах здійснення освітньої і наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками університету та формує сприятливе середовище для впровадження етики академічних взаємовідносин й запобігання порушень академічної доброчесності.

Досвід, який накопичено у закладах вищої освіти, де створено це середовище, свідчить про певні труднощі. Доповідачі вебінару зазначили, що вони пов’язані не тільки у подоланні корупційних, плагіатних практик й інших порушень академічної доброчесності, але й у створенні принципово нового доброчесного середовища, яке допомагає, по-перше, просвітити усю спільноту закладу вищої освіти стосовно значення академічної доброчесності, та, по-друге, переконати учасників освітнього процесу у її важливості для успішного розвитку закладу вищої освіти й забезпечення якості освіти в цілому.

Шановні студенти, молоді й досвідчені науковці, до зустрічі на наших заходах!